Istraživanje geotermalnih voda

ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SISKA

Na temelju provedenog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“, tvrtki Komunalac Sisak d.o.o. izdana je Dozvola za istraživanje geotermalnih voda (Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“, KLASA: UP/I-310-01/21-03/174, URBROJ: 517-07-3-2-21-1, Zagreb, 25. studenoga 2021. godine) . Odluka je donešena na temelju odredbe članka 63. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21).

Istražni prostor „Sisak“ nalazi se na području grada Siska i površine je 10,78 km2.

Geološke značajke Savske depresije

Savska depresija je izgrađena od dvaju kompleksa stijena. Podlogu neogena čini magmatsko – metamorfni kompleks paleozojske starosti (tzv. Temeljno gorje) te sedimenti mezozojske i paleogenske starosti, dok sedimentnu ispunu bazena karakteriziraju naslage neogena i kvartara. Karbonatno-klastični kompleks mezozojske starosti u podlozi neogena (tzv. Podloga tercijara) karakterizira različit litološki sastav: vapnenci, dolomiti, breče, konglomerati te njihovi varijeteti. Podloga tercijara u podini je omeđena eletrokarotažnim (EK) markerom Tg, a u krovini EK-markerom Pt.

Sedimentnu ispunu bazena čine klastiti i lapori s različitim varijetetima neogenske i kvartarne starosti. Također, u podinskom dijelu sedimentne ispune bazena mogu se pojaviti i litotamnijski vapnenci (litavci) srednjeg do donjeg miocena (pretežito baden).

Sedimenti bazenske ispune neogensko-kvartarne starosti unutar Savske depresije razlučeni su u šest formacija.

Prva i najstarija Prečec formacija ograničena je tektonsko – erozijskom diskordancijom Pt/Tg u podini i EK-markerom Rs7 u krovini. Odlikuje se heterogenim litološkim sastavom, a kronostratigrafski gledano obuhvaća stariji i srednji miocen. Najzastupljene stijene su: konglomerati, breče, laporoviti pješčenjaci, pjeskoviti pješčenjaci, kalcitični pješčenjaci, vapnenci te litotamnijski vapnenci.

Prkos formacija obuhvaća naslage donjopanonske starosti, a iste se odnose na tzv. „bijele lapore“. Njihov litološki sastav se postupno mijenja od vapnenih lapora do pješčenjaka arkoznog i subarkoznog tipa. Formacija je omeđena EK-markerima Rs7 i Rs5.

Formacija Ivanić-Grad omeđena je EK-markerima Rs5 i Z’ te predstavlja približni ekvivalent naslaga gornjopanonske starosti. Formaciju karakteriziraju pjeskoviti i glinoviti lapori, koji u dubljim dijelovima sadrže tanke proslojke pješčenjaka i silta.

Kloštar-Ivanić formacija ograničena je EK-markerima Z’ i , a litološki se odlikuje laporima s brojnim varijetetima i pijescima/pješčenjacima donjopontske starosti.

Široko Polje formacija obuhvaća slijed naslaga najgornjeg dijela donjeg ponta i gornjeg ponta. Konkordantno naliježu na starije naslage, a sastoje se od pješčenjaka i pijesaka te pjeskovitih i glinovitih lapora sa slojevima ugljena. Podinu formacije određuje EK-marker , dok krovinu definira EK-marker α‘.

Formacija Lonja predstavlja posljednju i najmlađu formaciju te obuhvaća naslage pliocena i kvartara. Naslage karakterizira heterogeni sastav te tako dominiraju pijesci, šljunci te pjeskovite i laporovite gline s mjestimičnim pojavama proslojaka ugljena. Podinu formacije određuje EK-marker α’, a krovinu formacije određuje površina terena.

Područje Siska, nalazi se na području djelovanja kompresije uvjetovane jačom aktivnosti Južnog rubnog rasjeda. Također, potrebno je naglasiti kako se u pravcu sjevera uočava produbljivanje odnosno kontinuirani razvoj sedimentne ispune bazena.

Geotermalni potencijal područja Siska

Geotermalni potencijal područja Sisak otkriven je izradom dviju istražnih bušotina Sisak-1 (Sis-1) i Siter-1 (Sit-1) tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina. Geološkim praćenjem predmetnih bušotina utvrđeno je kako je probušen slijed klastičnih sedimenata neogenske i kvartarne starosti, dok je bušotinom Sisak-1 nabušen kompleks metamorfnih stijena vjerojatno paleozojske starosti., tzv. „temeljno gorje“.

Testiranjem bušotina utvrđena su dva ležišta u vodnom zasićenju. Prvo ležište izgrađeno je pretežito od pješčenjaka miocenske starosti (dubinski interval slijeda naslaga između regionalnih EK-markera α’ i Z’), dok drugo ležište zaliježe na većoj dubini te je izgrađeno od pješčenjaka i konglomerata miocenske starosti (dubinski interval slijeda naslaga ispod regionalnog EK-markera Rs7). Izdašnost bušotina varira od 0,4 l/s do 17 l/s s temperaturom vode u ležištu od 50⁰ do 71,5⁰ C.

RADNI PROGRAM ZA PRVU GODINU ISTRAŽIVANJA

Planirane aktivnosti u provj godini istraživanja (prema Godišnjem radnom programu i budžetu za prvu godinu, URBROJ: 2176/05-14-5031):

 • Izrada Idejnog projekta geofizičkih mjerenja
 • Reobrada 2D seizmičkih podataka
 • Magnetotelurska mjerenja
 • Izrada Geološko-geofizičke studije
 • Izrada (i davanje na uvid) Idejnog projekta ispitivanja bušotine
 • Izrada Elaborata ocjene o potrebi izrade okolišne studije
 • Izrada naftno-rudarskog projekta bušotina
 • Logističke pripreme za ispitivanja bušotina i odabir izvođača radova
VODITELJ ODJELA

Neven Šuica
tel: 044/525-783
fax: 044/525-788

ŠTO RADIMO
 • Izrada Idejnog projekta geofizičkih mjerenja

 • Reobrada 2D seizmičkih podataka

 • Magnetotelurska mjerenja

 • Izrada Geološko-geofizičke studije

 • Izrada (i davanje na uvid) Idejnog projekta ispitivanja bušotine

 • Izrada Elaborata ocjene o potrebi izrade okolišne studije

 • Izrada naftno-rudarskog projekta bušotina

 • Logističke pripreme za ispitivanja bušotina i odabir izvođača radova