Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15. )

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Komunalcu Sisak d.o.o., službenici za informiranje Komunalac Sisak d.o.o.:

  • pisanim putem na adresu:
 KOMUNALAC SISAK d.o.o., 
Nikole Tesle 17, 44000 Sisak
  • 

putem elektroničke pošte na adresu: sluzbenik.informiranje@komunalac-sisak.hr
  • telefaksom na broj:
 044/ 525-788
  • 

telefonom na broj: 
044/ 525-789
  • osobno na adresu: 
Komunalac Sisak d.o.o.
, Nikole Tesle 17, 44 000 Sisak

Službenica za informiranje Komunalac Sisak d.o.o.: Josipa Vugić, voditelj javne nabave i suradnik za pravne poslove

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 
od 7.00 do 15.00 sati